Verksamhet

Om stiftelsen

 

Stiftelsen Star Byggutveckling är en allmännyttig, ideell stiftelse som bildades 2005 av Dalarnas Byggmästareförening och Byggutbildning Star och registrerades hos Länsstyrelsen Dalarna 2006.

 

Stiftelsekapitalet kom i huvudsak från Byggmästareföreningen som sålde sin fastighet i samband med att personal och verksamhet överläts till Sveriges Byggindustrier.

 

En anledning till att stiftelsen bildades var att stärka Högskolan Dalarna med insatser för Forskning & Utveckling.

 

Insatser för Högskolan Dalarna

 

Stiftelsen var i högsta grad bidragande till att Byggingenjörsprogrammet på Högskolan Dalarna överlevde. 2005 ansåg dåvarande rektorn Agneta Stark att det inte behövdes någon byggrelaterad utbildning på Högskolan Dalarna. "Högskolan skall ägna sig åt utbildningar som har sin näring i bygden" var det spydiga svar som gavs vid en uppvaktning som branschen gjorde för att påvisa behovet och redovisa näringens betydelse för Dalarna.

 

För de flesta andra är väl Dalarna känt just för duktiga byggare som finns över hela världen.

 

Som en del i att få Högskolan Dalarna att överleva och utvecklas köpte Stiftelsen under några år tjänster av Högskolan för att driva en KY-utbildning (Kvalificerad Yrkesutbildning) som försåg branschen med arbetsledare. Efter KY-perioden övergick huvudmannaskapet för utbildningen till Högskolan Dalarna och utvecklades till det som nu är Byggarbetsledarprogrammet på Högskolan Dalarna.

 

Tillsammans med Högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik är nu Byggarbetsledarprogrammet en av Högskolans mest sökta och uppskattade utbildningar.

 

Stipendier

 

Stiftelsen har allt sedan sitt bildande årligen delat ut stipendier till bästa elev och bästa exjobb bland eleverna på Högskoleingenjörs- och Arbetsledarprogrammet på Högskolan Dalarna.

 

Karriärcentrum Bygg

 

Under åren 2010 till 2012 genomfördes projektet "Karriärcentrum" som syftade till att stärka byggutbildningen på Högskolan Dalarna och göra den "bäst i Sverige" vad gäller samverkan mellan högskola och byggsektorn. Målet nåddes enligt Högskoleverkets mätning redan 2014. Det arbete som grundlades i Karriärcentrum lever och utvecklas nu med Byggdialog Dalarna som huvudman.

 

Internationella nätverk

 

Den 21-25 maj 2007 arrangerade stiftelsen i samarbete med det amerikanska nätverket Preservation Trades Network  för hittills enda gången IPTW (International Preservation Trades Workshop) utanför USA.

 

IPTW 2007 hölls på Klockargården i Tällberg. Svenska, norska, holländska, franska, tyska och amerikanska hantverkare och akademiker samlades till några dagar av seminarier och demonstration av hantverkskunnande.

 

Det stora intresset för detta event och tillhörande studiebesök ledde i sin tur till att den (då rivningshotade) gamla fabriken i Kvarnsvedens Pappersbruk som en av få svenska byggnader hamnade på World Monuments Fund's "2008 World Monument Watch List Of 100 Most Endangered Sites."   

 

Forskarskolan NMK

 

Redan innan stiftelsen bildades hade ett samarbete påbörjats med Chalmers/Göteborgs Universitet i  Företagsforskarskolan NMK. Högskolan Dalarna hade inte forskningsrättigheter. Företagsforskarskolan arbetade 2001-2008 för att öka utbytet mellan naturvetenskapliga och humanistiska discipliner samt mellan högskola, industri och näringsliv.

 

NMK inriktades mot utveckling av beständiga och miljömässigt bärkraftiga material och processer inom bygg-, kultur- och miljövård, inklusive specifika bevarandeåtgärder, utbildnings- och strategisk forskningsutveckling med miljöanpassad inriktning. NMK levererade 10 doktorer och 6 licenciater.

 

Stiftelsen finansierade en "egen" industridoktorand, Erika Johansson, som disputerade på sin avhandling "House Master School, Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments" den 10 oktober 2008. Det svenska arbetsnamnet var "Husmästarskolan." Rejält förenklat var syftet att utveckla en Masterutbildning enligt Bolognamodellen om vården av den byggda miljön i en process där akademi och hantverk samverkar intimt. 

 

En sammanfattning av Erikas avhandling finns här.

 

Forskarskolan REESBE

 

Stiftelsen medverkar även i Företagsforskarskolan REESBE. Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan i Dalarna. Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

 

KTP - Högskolan Dalarna

 

Under 2017-18 finansierade Stiftelsen ett KTP-projekt vid Högskolan Dalarna i samarbete med dotterbolaget Byggutbildning Star. Syftet med projektet var att utreda om tiden är mogen för att på kommersiell bas arbeta med återbruk av byggmaterial. 

 

Läs rapporten här.

 

 

Dotterbolag

 

Stiftelsen äger och verkar genom det helägda dotterbolaget Byggutbildning Star i Dalarna.

 

Förvaltning

 

Genom god förvaltning och förmåga att ordna medfinansiering från andra intressenter har stiftelsekapitalet i stort sett behållits oförändrat. 

 

Styrelseledamöter genom åren:

 

Jörgen Engerfelt (Skanska)

Göran Danielsson (NCC)

Mårten Nilsson (Byggutbildning Star)

Hans Grandin

Jacob Rehme (Linköpings universitet)

Jan-Olof Lundberg (Borlänge kommun)

Eva-Lena Palander (Byggutbildning Star)

Thomas Nääs (Skoglunds Bygg AB)

Per Andersson (Byggtrio Ab)

Erik Hallberg (Structor)

Jonas Andersson (Byggpartner)

Teresa Bergkvist (Sveriges Byggindustrier)

Mikael Granlund (Sveriges Byggindustrier)

Jonn-Are Myhren (Högskolan Dalarna)


Prof. Jan Rosvall & doktor Erika Johansson vid disputationen.

Copyright © All Rights Reserved