Stadgar

Stadgar

Antagna 2005-12-08, reviderade 2017-04-26


§ 1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Star Byggutveckling.


§ 2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja kunskapsutveckling och forskning inom till det hörande områden som ingår i samhällsbyggnadsprocessen och omfatta samtliga i denna process medverkande aktörer.  Stiftelsen skall drivas utan vinstsyfte.


§ 3 Verksamhet

Stiftelsens verksamhet består av i huvudsak att:

-ekonomiskt bidra och stödja sådan forskning och kunskapsutveckling som har den inriktning som framgår av stiftelsens ändamål.


Genom att:

-verka för samverkan mellan de olika aktörerna inom samhällsbyggnadsprocessen sett ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt perspektiv.

-medverka till spridning av sådan information och kunskap som berör byggprocessen.


§ 4 Huvudmannaskap

Stiftelsens huvudmän skall utgöras av föreningar, förvaltningar och företag vars uppgift är att fullgöra sådana förpliktelser mot Stiftelsen Star Byggutveckling som följer av ingått avtal. Anslutning av huvudman sker genom med Stiftelsen Star Byggutveckling träffat och av dess styrelse godkänt avtal.


§ 5 Styrelsen

Styrelsen i Stiftelsen StarByggutveckling skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Ledamöter utses på förslag av den valberedning som styrelsen utser vid sitt årsmöte. Valberedningen skall bestå av 3 personer varav en repressentant för styelsen (sammankallande) och vardera en representant enligt förslag av stiftarna.

 


Styrelseordförande utses av styrelsen.


Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter utses för tiden av ett år.


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst en ledamot.


Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid beslut som rör stadgeändring och upplösning av stiftelsen måste dock samtliga närvarande ledamöter vara eniga om beslutet. Vid beslut som rör stadgeändring och upplösning av stiftelsen måste dock samtliga närvarande ledamöter vara eniga om beslutet.


Ordföranden svarar för att det vid varje styrelsemöte skall föras protokoll.


§ 6 Styrelsens åligganden

Styrelsen är stiftelsens beslutande och verkställande organ som skall vid förvaltningen av stiftelsens angelägenheter följa stiftelseförordnandets föreskrifter och stiftelselagen (1994:1220).

Styrelsen har ett särskilt ansvar för att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredställande kontroll. Styrelsen ska fastställa en långsiktig verksamhetsplan för stiftelsen och ansvara för genomförande av denna. På grundval av verksamhetsplanen fastställa en budget för verksamhetsår. Styrelsen svarar för förvaltningen av stiftelsens medel för att säkra fullföljande av framställda syften i framtiden.


§ 7 Bokföring och årsredovisning

Stiftelsens räkenskaper skall vid utgången av varje räkenskapsår sammanställas i ett bokslut. Årsredovisningen med förvaltningsberättelse skall lämnas till revisorn senast tre månader efter räkenskapsårets utgång.  Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast fem månader efter räkenskapsårets utgång.


§ 8 Räkenskapsår

Stiftelsen StarByggutveckling´s räkenskapsår skall vara kalenderår.


§ 9 Revision

Stiftelsens verksamhet skall revideras av en auktoriserad revisor. Denne revisor och revisorsuppleant skall utses av styrelsen.


§ 10 Styrelsens säte

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Borlänge kommun.


§ 11 Firmateckning

Stiftelsen StarByggutveckling´s firma tecknas förutom av styrelsen av de (minst två i förening) inom styrelsen som styrelsen bemyndigar därtill.


§ 12 Stiftelsens förmögenhet

Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel som tillförts av stiftarna samt av gåvor och bidrag från personer, juridiska och fysiska, organisationer, myndigheter m.m. Stiftelsen bildas i och med att medel avskiljs för att förvaltas och användas i enlighet med stiftelsens ändamål. Stiftarnas ekonomiska  ansvar begränsas till de ekonomiska medel som sattes in i stiftelsen i samband med  bildande.


 

Stiftelsen skall utdela medel från förmögenheten samt tillförda medel årligen, enligt styrelsens direktiv för att främja stiftelsens ändamål.  Styrelsen svarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas och används på ett godtagbart sätt.


§ 13 Tillsyn

Denna stiftelse skall omfattas av full tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220).


§ 14 Ändring av stiftelsens stadgar

Styrelsen får utan kammarkollegiets tillstånd, själv besluta om ändring av föreskrifter, som inte avser ändamålet. Ändring av ändamålet får göras endast om Kammarkollegiet på styrelsens ansökan lämnat tillstånd till ändringen.

Styrelsen

Ledamöter i styrelsen

Thomas Nääs, Skoglunds Bygg ordförande

Jonn-Are Myhren, Högskolan Dalarna

Erik Hallberg, Structor AB

Jonas Andersson, Byggpartner

Hans Grandin

Suppleant

Jakob Rehme, Linköpings universitet


Du når Stiftelsen genom att skicka ett mail till styrelsen@stiftelsenstar.se

 

Stiftelsens organisationsnummer är 802425-0766

Copyright © All Rights Reserved